"வரம்பற்ற" மற்றும் "வரம்பற்ற" இடையே மொழியியல் வேறுபாடு உள்ளதா?


மறுமொழி 1:

மிகவும் நுட்பமான வேறுபாடு உள்ளது. வரம்பற்றது வரம்புக்கு எதிரானது. வரம்பற்றது வரம்புக்கு எதிரானது. வரம்பற்றது என்றால் யாரும் வரம்பை நிர்ணயிக்கவில்லை, ஆனால் யாரோ ஒரு வரம்பை நிர்ணயிக்க முடியும். எனவே, எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் தொலைபேசி நிறுவனம் உங்களுக்கு வரம்பற்ற நிமிடங்களை வழங்கும்போது, ​​அதற்கு ஒரு வரம்பை விதிக்கும் சக்தி உள்ளது. ஆனால், பிரபஞ்சத்தில் எத்தனை எண்கள் உள்ளன என்று யாராவது உங்களிடம் கேட்டால், நீங்கள் "வரம்பற்றது" என்று சொல்லலாம்.


மறுமொழி 2:

ஆம், ஒரு வித்தியாசம் உள்ளது:

வரம்பற்றது என்றால், அது அதன் இயல்பால், வரம்புகள் இல்லாத ஒன்று. பிரபஞ்சம் வரம்பற்றது, எடுத்துக்காட்டாக. இது ஒரு வகையான வரம்புகளைக் கொண்ட விஷயங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் வரையறுக்க கடினமாக இருக்கும். இது பெரும்பாலும் கவிதை ரீதியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. யாரோ ஒருவர் தங்கள் காதல் வரம்பற்றது என்று சொல்லலாம், எடுத்துக்காட்டாக.

வரம்பற்றது என்றால் அதற்கு வரம்புகள் இல்லை, ஆனால் அதைச் செய்ய முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, எனக்கு வரம்பற்ற பிராட்பேண்ட் உள்ளது, ஆனால் நான் குறைவாக பணம் செலுத்தி வரம்புகளுடன் பிராட்பேண்டைப் பெற முடியும், மேலும் நடைமுறையில் பிராட்பேண்ட் வேகம் பெரும்பாலும் “நியாயமான பயன்பாடு” கொள்கைகள் காரணமாக உச்ச நேரங்களில் குறைவாகவே இருக்கும். எனவே பிராட்பேண்ட் வரம்பற்றது, ஆனால் அது வரம்பற்றது அல்ல.

மேலும், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தில் ஒரு வரம்பற்ற நிறுவனம் என்பது நிறுவனத்தின் கடன்களுக்கு சமமாக பொறுப்பான பங்குதாரர்களைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் ஆகும். வரம்பற்ற நிறுவனம் என்றால் என்ன? - நேரடி தகவல்


மறுமொழி 3:

ஆம், ஒரு வித்தியாசம் உள்ளது:

வரம்பற்றது என்றால், அது அதன் இயல்பால், வரம்புகள் இல்லாத ஒன்று. பிரபஞ்சம் வரம்பற்றது, எடுத்துக்காட்டாக. இது ஒரு வகையான வரம்புகளைக் கொண்ட விஷயங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் வரையறுக்க கடினமாக இருக்கும். இது பெரும்பாலும் கவிதை ரீதியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. யாரோ ஒருவர் தங்கள் காதல் வரம்பற்றது என்று சொல்லலாம், எடுத்துக்காட்டாக.

வரம்பற்றது என்றால் அதற்கு வரம்புகள் இல்லை, ஆனால் அதைச் செய்ய முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, எனக்கு வரம்பற்ற பிராட்பேண்ட் உள்ளது, ஆனால் நான் குறைவாக பணம் செலுத்தி வரம்புகளுடன் பிராட்பேண்டைப் பெற முடியும், மேலும் நடைமுறையில் பிராட்பேண்ட் வேகம் பெரும்பாலும் “நியாயமான பயன்பாடு” கொள்கைகள் காரணமாக உச்ச நேரங்களில் குறைவாகவே இருக்கும். எனவே பிராட்பேண்ட் வரம்பற்றது, ஆனால் அது வரம்பற்றது அல்ல.

மேலும், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தில் ஒரு வரம்பற்ற நிறுவனம் என்பது நிறுவனத்தின் கடன்களுக்கு சமமாக பொறுப்பான பங்குதாரர்களைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் ஆகும். வரம்பற்ற நிறுவனம் என்றால் என்ன? - நேரடி தகவல்